1 star2 stars3 stars4 stars5 stars
3 reviews

What people say

′Fantastic place′
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Fantastic place

Thanks for your review, great to hear you enjoy Base Skatepark

′Great venue and staff′
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Great venue and staff

Thank you for your review!

′Lovely staff - very friendly ′
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Lovely staff – very friendly

Thanks for your review!